ICT | COMPUTERKLAS

Alle leerlingen, van het eerste tot en met het 6de leerjaar, krijgen tweewekelijks computerles.
Juf Esther is onze ICT-ankerleerkracht.

We leven in een multimediale maatschappij die voortdurend verandert.
Media zijn overal aanwezig. Ze spelen een rol bij vrije tijd en leren.
Iedereen is tegelijk producent en consument (= prosumer).
Daarom willen we inzetten op mediawijsheid en ICT-competenties.

We willen kinderen kennis, vaardigheden en attitudes meegeven waarmee ze zich bewust en kritisch kunnen bewegen in een complexe, veranderende en gemediatiseerde wereld.
We willen dat ze de media actief en creatief gebruiken en zo participeren aan de maatschappij.

De intrede van ICT in de maatschappij zorgde voor een andere visie op onderwijs en leren:

  • Leerlingen zijn actief betrokken bij hun eigen leerproces, nemen beslissingen, denken kritisch na, leren in een zinvolle context.
  • De leerkracht is de coach, begeleidt het leerproces.
  • Thematisch leren, natuurlijk leren, samenwerkend leren, vakoverschrijdend leren, levenslang leren staan centraal.

De klemtoon ligt dan ook op zinvolle toepassingen binnen de normale onderwijscontext.
Bovendien moet het gebruik van ICT als leermiddel een meerwaarde bieden om het beoogde (les)doel te bereiken.
We denken hier aan: sneller leerresultaat, meer motivatie en succeservaring, betere mogelijkheid tot differentiatie, extra kans op het vlak van creativiteit, meer variatie in oefenvormen, meer coöperatief leren, enz…

Wij willen als school ICT vooral inzetten om bepaalde onderwijskundige doelen na te streven:

  • zorgverbredend handelen binnen de verschillende leergebieden
  • coöperatief leren: bij onze coöperatieve werkvormen
  • plezier beleven aan spelen en werken met een computer

ICT is geen vak apart, geen afgebakend rubriekje, het is een middel om kinderen op een andere manier met de leerstof te doen omgaan.

WE GEBRUIKEN 4 MANIEREN OM ICT IN TE SCHAKELEN

ICT

ALS DOEL OP ZICH
LEREN WERKEN MET PC

BIJVOORBEELD:

LEREN WERKEN MET WORD, EXCEL, E.D.

ICT

OM INFO OP TE ZOEKEN

BIJVOORBEELD:

OPZOEKINGEN OP INTERNET

ICT

VOOR COMMUNICATIE EN SAMENWERKING

BIJVOORBEELD:

DIGITALE LEEROMGEVING, MAILEN, FORUM, BLOG, SOCIALE MEDIA

ICT

OM INDIVIDUEEL TE BEGELEIDEN

BIJVOORBEELD:

REMEDIËRENDE SPELLINGSOEFENINGEN

Elke klas beschikt over een digibord, pc’s en iPads.
Elke leerling van het 5de en 6de leerjaar beschikt over een chromebook.

Een verslagje typen, gegevens opzoeken via het internet (bv. voor een spreekbeurt), een mooie powerpointvoorstelling maken, een vraagstuk oplossen met Excel, met aangepaste tekensoftware werken, kennismaken met het Officepakket, enz… het komt allemaal aan bod.

We leren ook in het zesde leerjaar de “Nettiquette” aan, dat is een samenvoegsel van “internet” en “etiquette”.
Dit houdt in dat je leert hoe je je hoort te gedragen op het internet. 

Veel ouders vragen zich af welke apps en sites geschikt zijn voor hun jonge kind.
Deze brochure, een initiatief van Kennisnet en Mijn Kind Online, zet de beste leerzame apps en sites voor kinderen op een rij en geeft veel nuttige tips.

Om kinderen goed voor te bereiden op een digitale toekomst, is het belangrijk dat ze leren om alle mogelijkheden en kansen van media te benutten. Mediawijsheid is méér dan alleen leren om veilig met media om te gaan. Daar hoort ook bij dat je de creativiteit van kinderen stimuleert en zo digitaal talent aanboort.