LEVENSBESCHOUWING

In onze school kan je vanaf het eerste leerjaar kiezen welke lessen levensbeschouwing je volgt.
Op dinsdag en vrijdag komen de volgende bijzondere leermeesters in elke klas één uur lesgeven:

NIET-CONFESSIONELE
ZEDENLEER

JUF TIA

KATHOLIEKE
GODSDIENST

JUF ISABELLE

ISLAMITISCHE
GODSDIENST

JUF TULAY

PROTESTANTSE
GODSDIENST

JUF KATRIJN

NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER

JUF TIA
Het doel van een morele opvoeding is het vormen van goede mensen die gelukkig zijn en die optimaal kunnen functioneren in onze samenleving.
In de zedenleerles vertrekken we niet van een autoriteit van buitenaf. Er wordt van uitgegaan dat de mens in zich alle mogelijkheden heeft om zelf, door middel van vrij onderzoek, eigen waarden en normen te kiezen die hem in staat stellen een goed mens te worden.  In plaats van erover te leren zullen we zoveel mogelijk trachten attitudes en krachten te ontwikkelen die het kind helpen een eigen persoonlijkheid te vormen en zelf levenshoudingen te kiezen. Creativiteit, fantasie, zelfbewustzijn, gemeenschapszin, communicatie, sensitiviteit, … zijn in die zin belangrijke vormingsdoelen. Om deze doelstellingen efficiënt na te streven maken we zoveel mogelijk gebruik van ervaringsgerichte werkvormen: groepswerk, fantaseren, introspectie, expressie, confrontatie, … (doen, denken, voelen).
In het eerste en tweede leerjaar zijn het vooral lessen rond de ontwikkeling van de eigen persoon die centraal staan (gevoelens, nieuwsgierigheid, klikken, zeuren, bang zijn, …).
In het eerste leerjaar kan je deelnemen aan het Lentefeest.
In het derde en vierde leerjaar gaan we vaker kijken naar het groepsgebeuren, namelijk ik en de anderen/samenleving (ruzie, vriendschap, agressie, pesten, …).
In het vijfde en zesde leerjaar werken we meer rond wereldproblematiek (Amnesty International, wereldgodsdiensten, kinderrechten, conflicten, …).
In het zesde leerjaar kan je deelnemen aan het Feest van de Vrijzinnige Jeugd.
Voor meer inlichtingen staat mijn klasdeur altijd voor jou open.

KATHOLIEKE GODSDIENST

JUF ISABELLE
Kinderen groeien op in een wondere en fascinerende wereld. Reeds op jonge leeftijd, zowel thuis als op school, verkennen zij die wereld. In zo’n complexe wereld moeten alle kinderen hun weg zoeken.
Ze leren omgaan met mensen en leren nadenken over het leven. Het is niet eenvoudig om te groeien naar een samenhangende zingeving voor het eigen bestaan. Godsdienstonderricht wil kinderen daarbij helpen.
Het vak rooms-katholieke godsdienst en de godsdienstige benadering van de werkelijkheid wil kinderen helpen om te groeien als mens en te bouwen aan een eigen identiteit. Tot de inhoud van de godsdienstles behoren alledaagse ervaringen van de kinderen.
Vertrekkende vanuit die eigen ervaring gaan ze samen met de juf op zoek naar zin: ook kinderen stellen zich immers ernstige vragen in hun omgaan met de wereld.  Zo willen we, ook in de godsdienstles, de kinderen helpen om op te groeien tot mooie evenwichtige mensen.
De godsdienstlessen bieden voor alle leerlingen ook een gedegen kennismaking met het christendom. De figuur van Jezus staat daarin centraal.  Door middel van mooie Bijbelverhalen leren we Jezus kennen zoals hij leefde en leeft tussen de mensen, zijn liefde, zijn dierbaarheid, zijn verkondiging, zijn voorkeur voor armen en kleinen, zijn bereidheid tot vergeving en verzoening, zijn lijden, zijn dood en verrijzenis. Door de figuur van Jezus komen we God op het spoor. Jezus heeft immers Gods liefde voor de wereld en de mensen zichtbaar gemaakt.  We gebruiken de wondermooie en dicht bij de kinderen staande leerboeken van TOV, een volledig vernieuwd godsdienstprogramma van en voor kinderen.
 
In het eerste leerjaar hebben ze een leerboek en een kinderbijbel. De methode omvat ook een cd met leuke liedjes passend bij de verschillende thema’s en een dvd.  Thema’s die in het eerste leerjaar aan bod komen:
  • Mag ik zijn wie ik ben?
  • Ik heb een lichaam met vele mogelijkheden… maar ik kan niet alles
  • Geboorte en groei
  • Het jaar in de kerk: Kerstmis, Pasen, …
  • Het Jezusverhaal
In het tweede leerjaar mogen de kinderen indien de ouders dat wensen hun eerste communie doen en in het zesde leerjaar kunnen ze gevormd worden.

ISLAMITISCHE GODSDIENST

JUF TULAY
De les islamitische godsdienst heeft betrekking op een tak van islamitische kennis die informatie verschaft over het geloof en de godsdienstige handelingen.
Islam betekent overgave. Overgave wil zeggen aanvaarden, zich onderwerpen en volgen d.w.z. zich aan Allah onderwerpen en Zijn geboden opvolgen.
De lessen islam hebben betrekking op het geloven in de Ene, Unieke, Genadige God; in de Engelen die door Hem zijn geschapen; in de Profeten door wie Zijn openbaringen aan de mensheid werden verkondigd; in de Dag des Oordeels en in de individuele verantwoordelijkheid voor iemands daden; in Gods volledige beschikking over het lot, hetzij goed of kwaad en in het leven na de dood.  Wat er ook zeker wordt aangeleerd zijn de vijf zuilen van de islam; nl. de getuigenis, het gebed,de armenbelasting, het vasten en de bedevaart.
De heilige Koran is de fundamentele bron van het geloof en handelen van iedere moslim.
De leerlingen leren verzen uit het heilige boek, de Koran. Om een gebed te kunnen verrichten hebben ze deze verzen nodig.  We leren het leven van profeet Mohammed (v.z.m.h.) goed kennen.
Door zijn handelingen, gedragingen goed te kennen weten wij hoe ons te gedragen en zo te leven als een goede gelovige.  Er wordt aandacht besteed aan beleefdheid, eerlijkheid, verdraagzaamheid, …  De mens is het belangrijkste schepsel op aarde, alle mensen verdienen respect.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen verschillende rassen, culturen of godsdiensten.
Thema’s als orde, reinheid  en verkeer komen ook aan bod.

PROTESTANTSE GODSDIENST

JUF KATRIJN
In de lessen protestantse–evangelische godsdienst gaan we met de leerlingen op avontuur door de Bijbel.
De leerlingen leren de verschillende mensen uit de Bijbel kennen en ontdekken wie Jezus is. 
De leerlingen luisteren naar spannende verhalen en beelden ze uit. Ze leren ook toffe liedjes. 
De bedoeling is dat de leerlingen een stevige Bijbelse basis krijgen, aangepast aan de leefwereld en de ontwikkeling van het kind. Christelijke waarden worden op een speelse manier aangebracht en zijn gericht op het leven van de leerlingen. Er is ook aandacht voor de specifieke mogelijkheden van het kind.
Dit alles in afwisselende lessen waarin creativiteit, gesprekjes, verhalen en liedjes ruim aan bod komen.
INTERLEVENSBESCHOUWELIJK PROJECT
Sinds enkele jaren worden er ook interlevensbeschouwelijke competenties in het kader van dialoog en samenwerking tussen levensbeschouwingen in het leerplan opgenomen.
Leerkrachten LBV werken samen aan projecten waardoor leerlingen elkaars levensbeschouwing leren kennen, met elkaar leren omgaan en oefenen in samenwerking.
In onze school wordt er concreet gewerkt rond de volgende thema’s:
Eerste leerjaar: de berenvrienden
De leerlingen ontdekken de symbolen en hun betekenis van de verschillende levensbeschouwingen.
Tweede leerjaar: vrede in de berenklas
De leerlingen ontdekken dat vrede centraal staat in elke levensbeschouwing en worden gemotiveerd om dit door te trekken in hun eigen leefwereld.
Derde leerjaar: ik heb een naam
De leerlingen ontdekken de gewoontes en rituelen bij naamgeving in de verschillende levensbeschouwingen.
Vierde leerjaar: armoede
De leerlingen staan stil bij armoede in Vlaanderen door getuigenissen van leeftijdsgenoten en worden betrokken bij het leven van onze adoptiekindjes uit Guatemala door een voordracht van ‘de Kleine Maya’.
Vijfde leerjaar: de aarde is van waarde
De leerlingen bespreken de klimaatproblematiek met zijn gevolgen en de kijk van de verschillende levensbeschouwingen hierop.
Zesde leerjaar: aparte mensen
De leerlingen beluisteren een komisch verhaal over mensen met een verschillende culturele achtergrond in een groot appartement. Hierbij ondervinden de leerlingen het gevaar van vooroordelen en worden zij aangezet tot verdraagzaamheid tegenover ieder mens.