SCHOOLREGLEMENT

Het schoolreglement regelt de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bepaalt mee de relatie tussen de school, ouders en leerlingen.
Het ontwerp én elke wijziging van het schoolreglement wordt besproken in de schoolraad, waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn.
Telkens wanneer er een wijziging aan het schoolreglement aangebracht wordt, moet het opnieuw ter ondertekening aan de ouders voorgelegd worden.
Om papier te sparen (het schoolreglement is een uitgebreide bundel en wordt jaarlijks aangepast) hebben wij een overzichtelijke digitale versie gemaakt.
Indien je dat wenst, kan je het op papier afdrukken via de knop “SCHOOLREGLEMENT”.