PSYCHOMOTORISCHE TRAINING

In kleine groepjes werken we in de kleuterklas rond psychomotorische vaardigheden.
Psychomotorische vaardigheden zijn sensorische, perceptieve, cognitieve en motivationele processen die de basis vormen voor houding en beweging.
Deze competenties kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: grove motoriek, fijne motoriek en visuomotoriek.
Tot de grove motoriek horen alle bewegingen waarvoor het hele lichaam nodig is en waarbij grote spiergroepen betrokken zijn. Het gaat dan met name om bewegingen van de lichaamsdelen armen, benen en hoofd alsook de wervelkolom.
De fijne motoriek vergt de inzet van handen en vingers. Het omvat de doelmatige en gecoördineerde beweging die in handvaardigheid tot uitdrukking komt.
Bij de visuomotoriek gaat het om het samenspel van visuele waarneming en fijnmotorische vaardigheden.
We gebruiken inzichten en oefeningen uit verschillende methodieken:

SHERBORNE
Sherborne is een bewegingsprogramma dat gebaseerd is op het werk van Veronica Sherborne (kinesiste, lerares lichamelijke opvoeding). Door positief te stimuleren en door succeservaringen te laten beleven, worden de basisvoorwaarden gecreëerd tot zelfexploratie en wordt faalangst vermeden. Het parallel ontwikkelen van motorische vaardigheden en een positieve relatieopbouw in “samen-beleefde momenten” staan voorop.

De bewegingspedagogiek steunt op 3 basispeilers:

  1. bewustwording van het eigen lichaam en dat van anderen
    2. bewustwording van ruimte in al haar dimensies
    3. relatieopbouw

Uiteraard spreekt het voor zich dat er een zekere opbouw in het programma zit:

Via bewegingen ervaren de kleuters hoe hun lichaam is opgebouwd, hoe elk lichaamsdeel beweegt en welke bewegingsmogelijkheden het allemaal heeft.

Daarna komt coördinatie en samenwerking tussen lichaamsdelen aan bod. Via speelse bewegingsopdrachten leren kleuters bewuster omgaan met hun lichaam in de ruimte.

Vertrouwen op elkaar en samenwerken wordt gestimuleerd. De kleuters leren hun linker- en rechterkant beter te gebruiken en ontdekken hun voorkeurskant. Het opbouwen van zelfzekerheid en vertrouwen wordt nagestreefd, evenals leren rekening houden met anderen.

Via bewegen moedigen we kleuters aan tot communicatie, initiatief nemen en vindingrijkheid.

SCHRIJFDANS

Schrijfdans is een methode om met behulp van muziek, spelletjes en fantasietekeningen een vloeiend handschrift voor te bereiden.
We vertrekken vanuit grofmotorische oefeningen met heel het lichaam om dan langzamerhand over te gaan tot kleinere fijnmotorische hand- en vingerbewegingen.

We bewegen ons hele lichaam om vloeiende en hoekige bewegingen te ervaren.
We werken met verschillende materialen zoals verf, natte sponsjes, scheerschuim, wasco, enz… op plastic, op papier, op het bord,…
Later worden de oefeningen wat meer verfijnd en de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft wordt gestimuleerd.
Grote bewegingen worden kleiner en complexer, zowel in de lucht als op papier.
Door middel van versjes en liedjes doen we pols- en vingeroefeningen.
Deze oefeningen bevorderen een vlotte schrijfbeweging en pengreep. En die hebben we nodig om in het eerste leerjaar te leren schrijven.

BODYMAP

De kinderen doen spelenderwijs heel veel bewegingservaring op om vaardigheden te kunnen automatiseren. Automatiseren is nodig om schoolse vaardigheden aan te leren: schrijven, rekenen, lezen, concentreren, goed bewegen,…
We werken in een bepaalde volgorde aan deze ontwikkelingsvaardigheden.

reflexintegratie: reflexen zorgen ervoor dat we goed en ontspannen kunnen bewegen. We rollen, kruipen, oefenen de buiklig….dit is een belangrijke basis voor de motorische ontwikkeling.

de zintuigen en de sensorische informatieverwerking: De zintuigen zijn heel belangrijk omdat we via onze zintuigen alle informatie binnenkrijgen. We oefenen ons evenwicht, draaien rond een as en spelen veel spelletjes.

psychomotorische vaardigheden: hier werken we vooral aan lichaamsgevoel en -perceptie. Hoeveel armen heb ik? Waar staat mijn neus? Steek je rechter arm in de lucht,…Pas als een kind dit bij zichzelf kan aanduiden en verwoorden, kan het een mooie tekening van een kindje maken.

pre-schoolse vaardigheden: door de grove en fijne motoriek steeds verder te verbeteren, komen we tot een goede basis om naar de lagere school te gaan.

Belangrijk tijdens deze lessen is dat alles op een speelse manier, zonder stress en faalangst verloopt. Iedereen doet zijn best en neemt de tijd die hij of zij nodig heeft.

KRULLENBOL

Krullenbol is een methode voorbereidend schrijven. Schrijven is een complexe bezigheid.  Het is veel meer dan wat krullen maken op een oefenblaadje. Krullenbol is plezier beleven, bewegen, ritmegevoel ontwikkelen, visuele vaardigheden trainen, handvaardigheid stimuleren, ruimtelijke begrippen leren hanteren …