SEL | SOCIAAL-EMOTIONEEL LEREN

Eén lesuur per week werken we per leerjaar in 3 klasdoorbrekende groepjes.
Elke groep krijgt 3-wekelijks een les wereldklas, computerles of SEL.

We hechten erg veel belang aan het sociaal-emotioneel welbevinden van onze leerlingen.
We streven ernaar om elke leerling te leren omgaan met stress, conflicten en emoties.
We trachten hen op te voeden tot weerbare en veerkrachtige personen.
Hiervoor hechten we veel belang aan:

 • Werken rond samenspelen en emoties
 • Algemeen geldende omgangsregels in onze maatschappij (BRAVO)
 • Inzicht verwerven in zichzelf en andere (Axenroos)
 • Conflictbemiddeling (Ruziebrekers/conflixers)
 • Ontwikkelen van een kritische geest (Filosoferen)

Via rollenspel, kringgesprek, spelletjes, … leren we omgaan met elkaar (samenwerken, delen, afspraken maken, conflicten oplossen) en onszelf beter inschatten (zelfbewustzijn, zelfbeheersing, ontspanning, mindfulness).

DOELSTELLINGEN

 • Leerlingen kunnen op een adequate manier omgaan met stress, emoties en problemen. (emoties leren herkennen bij zichzelf en andere, taal geven aan emoties, conflicthantering, kritisch naar situaties leren kijken, zelfkennis vergroten via Axenroos, … )
 • Leerlingen weten bij wie ze terecht kunnen bij zorgvragen (meter -en peterschap, klasleerkracht, zorgcoördinator, …)
 • Leerlingen kunnen rekenen op leerkrachten die vroegtijdig signalen van problemen ondervangen en weten naar wie door te verwijzen.
 • Leerlingen kennen op school succeservaringen.
 • Leerlingen ontwikkelen een eigen visie op de wereld en leren deze op een gepaste manier te uiten. (Via BRAVO samen reflecteren over sociale omgangsvormen, via filosoferen kritisch leren kijken en luisteren naar de mening van anderen, …)
 • Leerlingen uiten zich op een positief kritische manier (filosoferen, proactieve cirkels)
 • Leerlingen leren rekening houden met elkaar en naar elkaar te luisteren (proactieve cirkels, conflictbemiddeling)