ZORG OP MAAT

We proberen een warme, veilige en geborgen leeromgeving te creëren.
Wie zich goed voelt, functioneert immers optimaal.
Een positief zelfbeeld en welbevinden zijn de pijlers van goed onderwijs.
De leerkrachten zorgen voor een krachtige leeromgeving.
Opdrachten worden verbonden aan levensechte situaties, er wordt interactief en coöperatief gewerkt, vooral het leerproces staat centraal. Zelfsturing en reflectie maken het leren krachtig.
Het ganse schoolteam schoolt zich voortdurend bij, zodat onze kennis en ervaring up to date zijn.
IMG_8587

PREVENTIE

Vanaf de kleuterklassen doen we al aan preventie.
Via schrijfdans stimuleren we een soepele schrijfhouding en via sherborne ontwikkelen we het lichaamsschema, het lichaamsbesef, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.
Pre-teaching komt eveneens aan bod. Dat is het voorbereiden van bepaalde leerstof met één of meer zwakke leerlingen. Wanneer dezelfde leerstof dan in de klas behandeld wordt, kunnen zij succeservaring opdoen. Bovendien wordt hun instructietijd erdoor verlengd.

LEERLINGVOLGSYSTEEM

Vanaf de instapklas tot in het zesde leerjaar wordt elk kind systematisch gevolgd.
We meten en registreren op regelmatige tijdstippen de leervorderingen.
Op die manier kunnen we leerbedreigde kinderen snel signaleren.
Na vaststelling van tekorten bespreken we in team welke aangepaste hulp we kunnen bieden.
METEN_WETEN
WILG-007

DIFFERENTIATIE

We hanteren een flexibele klasorganisatie.
De klasgroep wordt vaak in 3 groepjes opgedeeld:
* ZON = kinderen die de basisleerstof nog niet beheersen en remediëring nodig hebben
* MAAN = kinderen die de basisleerstof inoefenen
* STER = kinderen die de basisleerstof beheersen en uitbreiding nodig hebben
Kinderen kunnen per vak of vakonderdeel in een andere groep zitten en naargelang hun evolutie in de loop van het schooljaar naar een andere groep doorschuiven.
Via contractwerk, hoekenwerk, inschakelen van de ambulante zorgleerkrachten, tutoring, beverklas, niveaugroepen, … werken de leerlingen op hun niveau en tempo.
Op die manier trachten we voor elk kind maximale leerwinst te boeken.

OVERLEG

Er vindt regelmatig overleg plaats tussen zorgcoördinatrice, zorgleerkrachten, klasleerkracht en CLB.
Eventueel nodigen wij leersteunondersteuners, externe hulpverleners (logopedisten, kinesisten, psychologen, …) en ouders uit om samen af te spreken hoe we het probleem aanpakken.

LEERSTOORNISSEN

Kinderen met geattesteerde leerstoornissen (zoals ADD, ADHD, NLD, autismespectrumstoornis, asperger, dyscalculie, dyslexie, dyspraxie, …) krijgen een contract met compenserende en/of dispenserende maatregelen.
Deze maatregelen worden samen afgesproken (kind, ouders, klasleerkracht, zorgcoördinatrice).
Ze worden genoteerd in een sticordi-charter.
(sticordi = stimuleren – compenseren – remediëren – dispenseren)
Voorbeelden: mondeling afnemen van toetsen, gebruik spellingcontrole of voorleessoftware, opstel typen i.p.v. schrijven, leesteksten worden vergroot, enz…

LEERSTEUNCENTRUM FLUXUS

Wij werken samen met het leersteuncentrum FLUXUS.
LCF, voluit Leersteuncentrum Fluxus, maakt inclusief onderwijs voor elk kind mogelijk.
Leersteun kan worden ingericht op leerling, leerkracht en/of schoolteamniveau.
Dit gebeurt in functie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften  die beschikken over een GC-verslag of IAC-verslag.
*GC = gemeenschappelijk curriculum
*IAC = individueel aangepast curriculum
LCF is een professioneel samenwerkingsverband tussen zorgexperts uit het buitengewoon onderwijs en scholen uit het regulier onderwijs.
De samenwerking is gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
De zorgexperts zijn meer dan 350 professionals: kinesisten, psychologen, logopedisten, orthopedagogen, ergotherapeuten en leerkrachten buitengewoon onderwijs.
Zij bieden ondersteuning, niet alleen naar het kind toe, maar ook naar de klasleerkracht, naar de school en ev. naar de medeleerlingen toe.
Welke vorm van ondersteuning wordt gegeven, hangt af van de situatie ter plaatse en gebeurt in samenspraak.
De zorgexpert informeert, overlegt en observeert en werkt samen met alle betrokkenen een leertraject uit op maat van het kind.
Om in aanmerking te komen voor inclusief onderwijs en de bijhorende ondersteuning van LCF, richten ouders zich tot het CLB.

JUF GEERT | zorgcoördinatie

Juf Geert, onze zorgcoördinatrice, zorgt ervoor dat kinderen met problemen geholpen worden.
Zij is van opleiding remedial teacher en ze beschikt over de nodige kennis en ervaring op het vlak van leerstoornissen.
Juf Geert begeleidt het schoolteam en coördineert het zorgbeleid in onze school.
Met al je vragen i.v.m. leer- en gedragsproblemen van je kind kan je terecht bij haar.