Zorg op maat

De Wilg is een zorgzame basisschool

We proberen een warme, veilige en geborgen leeromgeving te creëren.
Wie zich goed voelt, functioneert immers optimaal.
Een positief zelfbeeld en welbevinden zijn de pijlers van goed onderwijs.
De leerkrachten zorgen voor een krachtige leeromgeving.
Opdrachten worden verbonden aan levensechte situaties, er wordt interactief en coöperatief gewerkt, vooral het leerproces staat centraal. Zelfsturing en reflectie maken het leren krachtig.
Het ganse schoolteam schoolt zich voortdurend bij, zodat onze kennis en ervaring up to date zijn.

Preventie
Vanaf de kleuterklassen doen we al aan preventie.
Via schrijfdans stimuleren we een soepele schrijfhouding en via Sherborne ontwikkelen we het lichaamsschema, het lichaamsbesef, zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Pre-teaching komt eveneens aan bod. Dat is het voorbereiden van bepaalde leerstof met één of meer zwakke leerlingen. Wanneer dezelfde leerstof dan in de klas behandeld wordt, kunnen zij succeservaring opdoen. Bovendien wordt hun instructietijd erdoor verlengd.

Differentiatie
We hanteren een flexibele klasorganisatie. De klasgroep wordt vaak in 3 groepjes opgedeeld:

  • ZON = kinderen die de basisleerstof nog niet beheersen en remediëring nodig hebben

  • MAAN = kinderen die de basisleerstof inoefenen

  • STER = kinderen die de basisleerstof beheersen en uitbreiding nodig hebben

Deze groepsindeling ligt niet vast. Kinderen kunnen per vak of vakonderdeel in een andere groep zitten en naargelang hun evolutie in de loop van het schooljaar naar een andere groep doorschuiven. Via contractwerk, hoekenwerk, inschakelen van de ambulante zorgleerkrachten, tutoring, beverklas, niveaugroepen, … werken de leerlingen op hun niveau en tempo.
Op die manier trachten we voor elk kind maximale leerwinst te boeken.

Leerlingvolgsysteem
Vanaf de peuterklas tot in het zesde leerjaar wordt elk kind systematisch gevolgd. We meten en registreren op regelmatige tijdstippen de leervorderingen.
Op die manier kunnen we leerbedreigde kinderen snel signaleren.
Na vaststelling van tekorten bespreken we in team welke aangepaste hulp we kunnen bieden.

Overleg
Er vindt regelmatig overleg plaats tussen zorgcoördinatrice, ambulante zorgleerkrachten, klastitularis, directeur en CLB.
Eventueel nodigen wij externe hulpverleners (logopedisten, kinesisten, psychologen, ...) en ouders uit om samen af te spreken hoe we het probleem aanpakken.

Leerstoornissen
Kinderen met geattesteerde leerstoornissen (zoals ADD, ADHD, NLD, autismespectrumstoornis, asperger, dyscalculie, dyslexie, dyspraxie, …) krijgen een contract met compenserende en/of dispenserende maatregelen.
Deze maatregelen worden samen afgesproken (kind, ouders, klasleerkracht, zorgcoördinatrice).
Voorbeelden: mondeling afnemen van toetsen, gebruik groene boekje of spellingcontrole op pc toelaten, opstel typen i.p.v. schrijven, leesteksten worden vergroot, enz…

NOA
Wij werken samen met ondersteuningsnetwerk NOA.
NOA, voluit Netwerk Ondersteuners Antwerpen, maakt inclusief onderwijs voor elk kind mogelijk.
NOA is een professioneel samenwerkingsverband tussen zorgexperts uit het buitengewoon onderwijs en scholen uit het regulier onderwijs.
De samenwerking is gericht op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
De zorgexperts zijn meer dan 350 professionals: kinesisten, psychologen, logopedisten, orthopedagogen, ergotherapeuten en leerkrachten buitengewoon onderwijs.
Zij bieden ondersteuning, niet alleen naar het kind toe, maar ook naar de klasleerkracht, naar de school en ev. naar de medeleerlingen toe.
Welke vorm van ondersteuning wordt gegeven, hangt af van de situatie ter plaatse en gebeurt in samenspraak.
De zorgexpert informeert, overlegt en observeert en werkt samen met alle betrokkenen een leertraject uit op maat van het kind.
Om in aanmerking te komen voor inclusief onderwijs en de bijhorende ondersteuning van NOA, richten ouders zich tot het CLB.

Zorgcoördinatie
Juf Geert, onze zorgcoördinatrice, zorgt ervoor dat kinderen met problemen geholpen worden. Zij is van opleiding remedial teacher en ze beschikt over de nodige kennis en ervaring op het vlak van leerstoornissen.
Juf Geert begeleidt het schoolteam en coördineert het zorgbeleid in onze school. Met al je vragen i.v.m. leer- en gedragsproblemen van je kind kan je terecht bij haar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.


Scharniermomenten
Op het einde van de kleuterschool worden de kinderen getest op "leerrijpheid" en nodigen we de ouders uit op een infoavond hierover.
De kleuters van 3KT hebben (gespreid over het schooljaar) enkele integratie-activiteiten met het eerste leerjaar. Op die manier is de overstap minder groot.

Aan de leerlingen van het zesde leerjaar wordt studieadvies verstrekt aan de hand van het studiekeuzespel en de overgangskaart (die wordt op de laatste individuele oudercontact besproken).
De leerlingen van L6 volgen enkele demonstratielessen in een middenschool in de buurt, zodat zij zich een beeld kunnen vormen van wat het middelbaar onderwijs inhoudt. De ouders worden uitgenodigd op een infoavond.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt.