SCHOOLREGLEMENT

Sinds 1 september 1998 moet elke school voor (gewoon en buitengewoon) kleuter- of lager onderwijs een schoolreglement hebben.
Het schoolreglement regelt de wederzijdse rechten en plichten van ouders en leerlingen enerzijds en het schoolbestuur anderzijds. Het bepaalt mee de relatie tussen de school, ouders en leerlingen. Het ontwerp én elke wijziging van het schoolreglement wordt besproken in de schoolraad, waarin ook de ouders vertegenwoordigd zijn. 
Telkens wanneer er een wijziging aan het schoolreglement aangebracht wordt, moet het opnieuw ter ondertekening aan de ouders voorgelegd worden.
Om de papierberg te sparen (het schoolreglement is een bundel van 40 pagina's en wordt jaarlijks aangepast) hebben wij het op onze website gezet.
Indien je dat wenst, kan je nog steeds een gedrukt exemplaar van het schoolreglement krijgen.  

Je kan ons schoolreglement en pedagogisch project hier downloaden:


schoolreglement 2017-2018

pedagogisch project GO!